اکسیژن پلاس

کسیژن پلاس 

اکسیژن ساز کم‌جای اکسیژن پلاس با خروجی ۵ لیتر در دقیقه

سبک‌تر، کم‌صداتر و کم‌مصرف‌تر

۱۳.۶۲۵.۰۰۰ تومان